ตาก


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ตาก "ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
-->ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber-shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony<--

น้ำตกพาเจริญ ภาพโดย อมร
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดตาก : : :
ข้อมูลทั่วไป :
ตาก ในอดีตป็นเมืองที่ชาวมอญอยู่มาก่อน ดังมีหลักฐานศิลปะมอญปรากฎอยู่ ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตาก เมืองนี้สร้างมาก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ต่อมาเมื่อได้สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแล้ว เมืองตากมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญทางตะวันตก ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรดฯ ให้ย้ายตัวเมืองตากจากฝั่งขวาของแม่น้ำปิงมายังฝั่งซ้าย บริเวณตำบลล้านระแหง จนกระทั่งทุกวันนี้
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
เมี่ยงคำเมืองตากหรือเมี่ยงจอมพล
กระบองจ่อ คือ การนำฟักทองมาชุบแป้งทอดเป็นอาหารทานเล่น
เส่งเฝ่ ฮาละหว่า เป็นขนมหวาน
หนอไม้แห้ง ไส้เมี่ยง น้ำผึ้ง มะม่วงดองน้ำผึ้ง กล้วยอบน้ำผึ้ง อัญมณี
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 426 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างและทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกเหนือแผ่นดิน
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" แดง " Xylia Xylocarpa (Roxb)
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 16,404.650 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี นครสวรรค์ และกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอบ้านตาก
  3. อำเภอสามเงา
  4. อำเภอแม่สอด
  5. อำเภอแม่ระมาด
  6. อำเภอท่าสองยาง
  7. อำเภออุ้มผาง
  8. อำเภอพบพระ
  9. อำเภอวังเจ้า
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 055 )
ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 4 514-341-3
สถานีตำรวจภูธร อ.เมืองตาก 512-191
สถานีตำรวจภูธร อ.แม่สอด 531-122, 531-130
สถานีตำรวจภูธร อ.อุ้มผาง 561-011
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก 513-584
ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก 511-007
ร.พ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง 513-983
โรงพยาบาลแม่สอด 531-224, 531-229
สถานีขนส่ง จ.ตาก 511-057
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม