น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

  ใจอุ้มผางทัวร์
  โทร 08-92705082, 08-97029721 แฟกซ์ 055-561337
  บริการนำเที่ยวในพื้นที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก รับจัดกรุ๊ปทัวร์-โปรแกรมตามสไตล์ที่คุณชอบ แบบครอบครัว,เป็นกลุ่มคณะ หรือส่วนบุคคล
  มีทริป.- ล่องแก่ง-เดินป่า-น้ำตกทีลอซู 3 วัน 2 คืน ล่องแก่ง-เดินป่า-น้ำตกทีลอซู-ล่องแก่งทีลอเล 5 วัน 4 คืน
  ล่องแก่ง-เดินป่า-น้ำตกทีลอซู-น้ำตกโคทะ-Home stay-นั่งช้าง 4 วัน 3 คืน ทัวร์ป่า ตามสไตล์ และเวลาของคุณ


  สนใจลงโฆษณาตรงนี้ เดือนละ 300 บาท ติดต่อ 08-1629-3354 โจ 
ลิงก์ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณาแบบข้อความ ไม่เกิน 3 บรรทัด เดือนละ 300 บาท สนใจติดต่อ
โจ เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม 08-1629-3354
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ตาก
 ต า ก
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : น้ำ ต ก ที ล อ ซู : : :
-->ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber-shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony<--

น้ำตกทีลอซู
อยู่ที่อำเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก


น้ำตกทีลอซู ภาพโดย Tent
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
พื้นที่โฆษณา ตรงกลุ่มเป้าหมาย เดือนละ 200 บาท
ข้อความไม่เกิน 4 บรรทัด
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

น้ำตกทีลอซู เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ไหลลงมาจากหน้าผาสูงชันมาก น้ำไหลแรงตลอดปี อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ห่างจากที่ทำการเขตประมาณ 3 กิโลเมตร เนื่องจากการเดินทางไปชมน้ำตกแต่ละชั้น บางครั้งต้องเดินผ่านสายน้ำตกจึงต้องใช้ความระมัดระวัง
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท นำเที่ยวน้ำตกทีลอซู
- กัญญาภัก การ์เด้น รีสอร์ท นำเที่ยวน้ำตกทีลอซู
- บุญล่ำทัวร์ นำเที่ยวน้ำตกทีลอซู
- เสียงซึงรีสอร์ท นำเที่ยวน้ำตกทีลอซู
- ป่าดงดอย การท่องเที่ยว นำเที่ยวน้ำตกทีลอซู
- ตูกะสู คอทเทจ นำเที่ยวน้ำตกทีลอซู
- บุญช่วยแค้มปิ้งทัวร์ นำเที่ยวน้ำตกทีลอซู

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 

ภาพถ่ายจากน้ำตกทีลอซู :-
น้ำตกทีลอซู      
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม