กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ตาก "ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม"
 ต า ก
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ขุ น พ ะ ว อ : : :
- - - - > แลกเปลี่ยนประสบการณ์ < - - - -

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีสัตว์หลายชนิด มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 220 ตารางกิโลเมตร หรือ 137,350 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติของระบบนิเวศน์ของพื้นที่ป่าให้คงไว้ในรูปแบบของแนวทางอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษา และความรื่นรมย์ของประชาชนสืบไป จึงเห็นสมควรกำหนดพื้นที่บริเวณป่าแม่ละเมา ป่าแม่ระมาด ป่าสามหมื่น จังหวัดตาก เป็นอุทยานแห่งชาติตามนัยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 220 ตารางกิโลเมตร หรือ 137,350 ไร่

ด้วยกรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ป่าบริเวณต่างๆ กำลังถูกบุกรุกทำลายและยึดถือครอบครองเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ไว้ให้คงอยู่ในรูปแบบของอุทยานแห่งชาติ จึงได้สั่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม และกรมป่าไม้ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่ทำการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 220 ตารางกิโลเมตร หรือ 137,350 ไร่ มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่าหลายชนิด มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง มีอาณาเขต ดังนี้

อาณาเขต

ทิศเหนือ จด -------- ถนนหมายเลข 1175
ทิศใต้ จด -------- ถนนทางหลวงหมายเลข 105
ทิศตะวันออก จด -------- ที่ทำกินหมู่บ้านพะวอ หมู่บ้านแม่ละเมา อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
ทิศตะวันตก จด -------- พื้นที่เขตป่านิคมสหกรณ์แม่สอด ป่าสงวนแห่งชาติแม่ละเมา

ขณะนี้อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-
ขุนเขาพะวอ ท้องที่ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด เป็นแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สมัยโบราณ ซึ่งนักท่องเที่ยวมักจะแวะกราบไหว้สักการะ

หุบผาพะวอ เป็นพื้นที่ราบบนไหล่เขาหักลาดเป็นหน้าผาสูง เหมาะสำหรับชมวิวทิวทัศน์ และทะเลหมอกในยามเช้า

ถ้ำนางมโนห์รา ท้องที่ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด

จุดชมวิว ท้องที่ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด บริเวณเขา 770 ( ใกล้เนินพิศวง ) สามารถชมทัศนียภาพจากยอดเขาสู่เมืองแม่สอดได้อย่างสวยงาม

ห้วยแม่ละเมา เป็นลำห้วยขนาดใหญ่ สองข้างลำห้วยมีสภาพป่าสมบูรณ์สวยงาม มีน้ำตลอดปี สามารถพัฒนาให้มีการท่องเที่ยวในลักษณะ ล่องแพ ชมธรรมชาติได้

น้ำตกป่าหมาก เป็นน้ำตกที่อยู่ในบริเวณห้วยสะมึนหลวง มีน้ำไหลตลอดปี ในท้องที่ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด

ผาปรงและจุดชมวิว เป็นหน้าผาที่มีต้นปรงอายุไม่ต่ำกว่า 70 ปี ขึ้นอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะมีจุดชมวิวในที่เดียวกัน สามารถชมความงามยาม พระอาทิตย์ตก ในยามเย็นได้อย่างสวยงามมาก ชมทัศนียภาพอำเภอแม่ระมาดในยามค่ำคืน และชม ทะเลหมอก ในยามเช้า ในท้องที่ตำบลสามหมื่น อำเภแแม่ระมาด

น้ำตกผักไผ่ ( น้ำตกสมึนดั๊ม ) เป็นน้ำตกที่มี น้ำไหลตลอดปี มีความสูงถึง 70 เมตร เป็นต้นน้ำห้วยแม่จะเรา ถ้ามีการพัฒนาจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอแม่ระมาด

น้ำตกผึ้งหลวง เป็นน้ำตกขนาดเล็กอยู่ติดถนนหมายเลข 1175 ประชาชนท้องถิ่นและใกล้เคียงมักมาเที่ยวชมและพักผ่อนเป็นจำนวนมาก อยู่ในท้องที่ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด

ถ้ำผาผึ้ง เป็นถ้ำที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะเดินไปจนสุดปลายถ้ำ จะมีแอ่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ถือเป็นจุดเด่นทางธรรมชาติในการเที่ยวชม ณ ถ้ำแห่งนี้
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
มีลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 350-905 เมตร เป็นต้นน้ำลำธารของห้วยแม่ละเมา ห้วยลึก ห้วยพะวอ ห้วยแม่ภาษา ห้วยแม่กิ๊ดหลวง ห้วยพะเสาะ ห้วยสะมึนหลวง และห้วยแม่ระมาด อันเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ ไหลลงสู่พื้นที่เกษตรกรรมของอำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด
 

สภาพภูมิอากาศ :-
สภาพอากาศโดยทั่วไปเย็นสบายสดชื่นตลอดปี ซึ่งอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส และต่ำสุด 9 องศาเซลเซียส ประมาณน้ำฝนรวม 1,676 มิลลิเมตร/ปี โดยเฉพาะในฤดูฝนจะพบ ทะเลหมอก โดยทั่วไป
 

ลักษณะทางธรณีวิทยา :-

สภาพดิน มีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย หน้าดินหนาและบางแห่งเป็นดินลูกรัง

สภาพหิน มีสภาพเป็นหินแกรนิตและหินปูน

ชนิดแร่สภาพและชนิดของแร่ในพื้นที่ป่าที่สำรวจส่วนใหญ่เป็นแร่ถ่านหินและแร่พลวง
 

พรรณไม้ :-
พื้นที่ป่ามีสภาพป่าที่ยังคงความสมบูรณ์ มีชนิดป่าส่วนมากเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา ป่าดงดิบ จึงมีพรรณไม้มากมายหลายชนิด เช่น ยมหอม สัก พลวง ก่อ ตะแบก สมอ มะค่าโมง มะเกลือ ขะเจ๊าะ รกฟ้า แดง ฯลฯ
 

สัตว์ป่า :-
ประกอบด้วยสัตว์ป่าประเภทต่างๆ หลายชนิด ได้แก่ เก้ง หมูป่า หมี ลิง ค่าง บ่าง ชะนี งูเห่า งูจงอาง กระต่าย กระรอก กระแต ไก่ป่า เสือไฟ ฯลฯ
 

สถานที่พักแรม :-
สอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับ
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
งานบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-5734, 0-2579-7223 ต่อ 724 หรือ 725

หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก

หรือที่เว็บไวต์ http://www.forest.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งตั้งอยู่ ใกล้กับศาลพะวอ เส้นทางที่สะดวก ที่จะเข้าสู่พื้นที่ คือ จากจังหวัดตากใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ( เส้นทางตาก - แม่สอด ) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 62 เข้าทางศาลพะวอ ใช้ทางเดินเท้าอีกประมาณ 750 เมตร ก็จะถึง ที่ทำการชั่วคราวอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ รวมระยะทางจากจังหวัดตาก ถึงสำนักงานชั่วคราวอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ประมาณ 62 กิโลเมตร
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม