กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ตาก "ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม"
 ต า ก
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ แ ม่ เ ม ย : : :
- - - - > แลกเปลี่ยนประสบการณ์ < - - - -

อุทยานแห่งชาติแม่เมย มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ตำบลแม่ต้านและตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เริ่มมีการสำรวจว่าจัดตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นหน่วยงานสังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ใช้ชื่อว่า อุทยานแห่งชาติแม่เมยนั้น เพราะว่ามี แม่น้ำเมย ซึ่งกันระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า เป็นเขตด้านทิศตะวันตกเกือบ 50 กิโลเมตร จากทิศเหนือจรดทิศใต้ อีกทั้งแม่น้ำเมยนั้นเป็นแม่น้ำที่แปลกคือ จะไหลมาทางทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ อุทยานแห่งชาติแม่เมย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 185.28 ตารางกิโลเมตร หรือ 115,800 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ที่ตั้งและอาณาเขต :-
อุทยานแห่งชาติแม่เมย ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลแม่ต้านและตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ในท้องที่ตำบลแม่ต้าน :- นั้นเดิมเป็นวนอุทยานแห่งชาติถ้ำแม่อุสุ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

อาณาเขต :-

ทิศเหนือ จด -------- แม่น้ำเมย
ทิศใต้ จด -------- ห้วยโป่งและห้วยม่วง
ทิศตะวันออก จด -------- ห้วยพลูซะ ห้วยพอนอโก ตามทางหลวง สายแม่สอด - แม่สะเรียง
ทิศตะวันตก จด -------- แม่น้ำเมย

ในท้องที่ตำบลแม่สอง :- เดิมเป็นพื้นที่ป่าสัมปทานเก่า อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง มีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้คือ

อาณาเขต :-

ทิศเหนือ จด -------- ทางหลวงสายแม่สลิด - อมก๋อย
ทิศใต้ จด -------- ลำน้ำแม่สองและทางหลวงสายแม่สอด - แม่สะเรียง
ทิศตะวันออก จด -------- ห้วยแม่หลุยและลำน้ำแม่สอง
ทิศตะวันตก จด -------- ทางหลวงสายแม่สลิด - อมก๋อย
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-
ถ้ำแม่อุสุ เป็นถ้ำที่มี ลำน้ำลอดผ่าน คือ ลำน้ำแม่สุ ภายในมีสภาพเป็น หินงอกหินย้อย ที่สวยงามมาก และยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ทำการสำรวจอีก เป็นถ้ำที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย

น้ำตกแม่สลิดน้อย เป็นน้ำตก สำหรับผู้รักการเดินป่า เพราะต้องเดินจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เมยประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็ก - กลาง เป็นต้นน้ำลำธารของลำห้วยแม่สลิดน้อยเกโก ที่ไหลผ่านที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เมย ซึ่งเป็นชั้นๆ เรื่อยไปจนถึงชั้นสูงสุด

น้ำตกชาวดอย เป็นน้ำตกขนาดกลาง เดินเท้าเข้าชมประมาณ 1 กิโลเมตร

จุดชมทะเลหมอก ซึ่งทุกจุดจะตั้งอยู่ติดทางหลวงสายแม่สลิด - อมก๋อย

จุดชมทะเลหมอกหลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เมย ซึ่งมีความสูงประมาณ 1,100 เมตร เป็นจุดที่มองเห็นทะเลหมอกได้กว้างไกลมาก รวมทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก อีกทั้งเป็นจุดชมวิวที่ต้อนรรับนักท่องเที่ยวที่นิยมการเดินป่า เพราะจะต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 3-4 ชั่วโมง และต้องพักค้างแรม 1 คืน เพื่อชมทิวทัศน์ที่สวยงาม

ม่อนครูบาใสและม่อนพูนสุดา ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 200 เมตร สามารถชมทะเลหมอก ยามเช้า และชม พระอาทิตย์ตกดิน ได้ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เมย ประมาณ 7 กิโลเมตร

ม่อนกิ่วลม เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยว มากที่สุด เพราะจะเห็น พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเหนือทะเลหมอก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เมย ประมาณ 14 กิโลเมตร
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
ส่วนมากเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบน้อยมาก โดยมีความสูงเฉลี่ย 680 เมตร ( จุดสูงสุด 1,250 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ) ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ไม้ใหญ่มีน้อย เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของลำน้ำแม่สอง ลำน้ำแม่อุสุ ลำน้ำแม่สลิดหลวง และแม่น้ำเมย
 

สภาพภูมิอากาศ :-
จะมีฝนตกชุกมากในฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างอบอุ่น และจะหนาวถึงหนาวจัดในฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่ เหมาะแก่การท่องเที่ยว ชมทะเลหมอก และสภาพทิวทัศน์ทั่วไปเป็นอย่างมาก
 

สัตว์ป่า :-
สัตว์ป่าที่สามารถพบเห็นได้บ่อย เช่น เก้ง หมูป่า อีเห็น ไก่ป่า และนกชนิดต่างๆ
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติแม่เมย ได้จัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปพักแรมค้างคืน ณ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เมย และบริเวณจุดชมทิวทัศน์ม่อนกิ่วลม มีบริการบ้านพัก ดังนี้
 
@ ชื่อบ้านพัก ห้องพัก/ห้องน้ำ จำนวนคน บาท/คืน/หลัง สิ่งอำนวยความสะดวก
1 บ้านแพรพิมาน 1/1 5 1,000 มีเตียง, เครื่องนอน, โต๊ะ, เก้าอี้
2 บ้านชิดชล 3/2 6 1,200 มีเตียง, เครื่องนอน, โต๊ะ, เก้าอี้
3 บ้านคู่พฤกษา 3/2 6 1,200 มีเตียง, เครื่องนอน, โต๊ะ, เก้าอี้

หมายเหตุ :-
หากปรากฏว่ามีผู้เข้าพักแรมเกินจำนวนที่กำหนด ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่พักสำหรับจำนวนที่เกินอีก ในอัตราคนละ 100 บาท/คน/คืน โดยไม่มีเครื่องนอนหรือของใช้อื่นๆ เพิ่มอีก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
งานบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-5734, 0-2579-7223 ต่อ 724 หรือ 725

หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติแม่เมย ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โทรศัพท์ 0-5551-9644


หรือที่เว็บไวต์ http://www.forest.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
1. โดย รถยนต์ จากจังหวัดตาก มาอำเภอแม่สอดและอำเภอท่าสองยาง โดยใช้เส้นทางสายแม่สอด - แม่สะเรียง หมายเลข 105 ประมาณ 84 กิโลเมตร จากอำเภอท่าสองยางเรื่อยมาอีกประมาณ 13 กิโลเมตร จะพบทาง เลี้ยวซ้าย เข้า ถ้ำแม่อุสุ จากอำเภอสองยางเรื่อยมาตามเส้นทางสายแม่สอด - แม่สะเรียง ( ถนนสายยุทธศาสตร์ ซึ่งมีสายเดียว ) หมายเลข 105 ประมาณ 30 กิโลเมตร จะพบทางแยก เลี้ยวขวา เข้าถนนสายแม่สลิด - อมก๋อย หมายเลข 1267 ( แยกก่อนถึงบ้านแม่สลิดหลวง ) ประมาณ 11 กิโลเมตร ถึงที่ทำการ อุทยานแห่งชาติแม่เมย

2. ถ้ามาจาก เชียงราย ก็ใช้ถนนสายเดียวกัน คือ สายแม่สอด - แม่สะเรียง
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติแม่เมย :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม