กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ตาก "ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม"
 ต า ก
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ น้ำ ต ก พ า เ จ ริ ญ : : :
- - - - > แลกเปลี่ยนประสบการณ์ < - - - -

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่สอด ตำบลด่านแม่ละเมาะ ตำบลพะออ ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่กุ ตำบลแม่ตาว ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด ตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประกอบไปด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์ พื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และยังเป็นต้นกำเนิดของห้วยแม่ละเมาะ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 855 ตารางกิโลเมตร หรือ 534,375 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
ด้วยกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้จัดตั้งวนอุทยานน้ำตกพาเจริญ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ท้องที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ประกอบด้วยกรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากปัจจุบับพื้นที่ป่าบริเวณต่างๆ กำลังถูกบุกรุกทำลาย และยึดถือครอบครองเป็นจำนวนมาก กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งที่ 937/2536 ให้นายธารากร อุดมธรรม เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 กองอุทยานแห่งชาติปฏิบัติงานประจำ และทำหน้าที่หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก ไปดำเนินการสำรวจเพิ่มเติมและจัดตั้งพื้นที่ป่าบริเวณวนอุทยานน้ำตกพาเจริญ ป่าสงวนแห่งชาติแม่ละเมาะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องแคบ และป่าแม่โกนเกน ท้องที่จังหวัดตาก และพื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียงที่มีสภาพเหมาะสมเป็นอุทยานแห่งชาติ จากรายงานการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เรื่องการจัดตั้งวนอุทยานน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ในท้องที่ตำบลด่านแม่ละเมาะ ตำบลพะวอ ตำบลธาตุผาแดง ตำบลแม่กุ ตำบลแม่ตาว ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด ตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 855 ตารางกิโลเมตร หรือ 534,375 ไร่ มีสภาพป่าที่สมบูรณ์และมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามเหมาะสมที่จะจัดตั้งให้เป็น " อุทยานแห่งชาติ "

ต่อมากรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งให้สำรวจพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติโดยกำหนดให้พื้นทีป่าทั้งหมด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด เป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 855 ตารางกิโลเมตร หรือ 534,375 ไร่ ในท้องที่ตำบลด่านแม่ละเมาะ ตำบลพะวอ ตำบลธาตุผาแดง ตำบลแม่กุ ตำบลแม่ตาว ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด ตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2537 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เห็นชอบในหลักการ ให้จัดตั้งเป็น " อุทยานแห่งชาติ "
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-
น้ำตกพาเจริญ เป็นน้ำตกหินปูนเกิดจากลำห้วยน้ำนัก มีน้ำตลอดปี มีถึง 97 ชั้น สภาพป่าบริเวณน้ำตก อากาศเย็นสบาย ห่างจากถนนหลวงหมายเลข 1090 ตรงกิโลเมตรที่ 37 ช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ปัจจุบันมีสำนักงานวนอุทยานน้ำตกพาเจริญ มีเจ้าหน้าที่และพนักงานดูแลคอยอำนวยความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก คือ ลานจอดรถชั่วคราว ( ใช้เฉพาะบางฤดู ) ลานสำหรับกางเต็นท์พักแรม ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอพบพระ และอำเภอแม่สอดที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศชอบมาเที่ยวชมอยู่เสมอ อยู่ในเขตป่าแม่สอด

น้ำตกสายฟ้า น้ำตกสายรุ้ง อยู่ในเขตป่าแม่สอด ท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีถนนเข้าถึง ซึ่งสามารถเข้าชมได้เฉพาะฤดูแล้ง และ ฤดูหนาว มีต้นกำเนิดจากลำห้วยน้ำนัก มีน้ำตลอดปี น้ำตกมีความสวยงามตามธรรมชาติและละอองน้ำกระทบแสงแดดเป็น รุ้งกินน้ำ

บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำ เป็นบ่อน้ำร้อนตามธรรมชาติ อุณหภูมิของบ่อน้ำในบ่อวัดได้ 60 องศาเซลเซียส มีถึง 3 ่บ่อ ในบริเวณใกล้เคียงกัน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 อำเภอพบพระ ในเขตป่าแม่สอด ปัจจุบันทางอำเภอพบพระพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จัดศาลาพักร้อนใกล้บ่อน้ำร้อนส่วนที่ติดกับถนน รพช. สายพบพระ - ช่องแคบ สามารถเที่ยวชมได้ตลอดปี เพราะมีถนน รพช. เป็นถนนดินลูกรังมาตรฐานและมีห้วยน้ำนักไหลผ่านด้านหลังบ่อน้ำร้อน

น้ำตกป่าหวาย เป็นน้ำตกหินปูน เกิดจากลำห้วยหวายมี น้ำไหลตลอดปี มีจำนวนชั้นมากกว่า 100 ชั้น สภาพป่าบริเวณน้ำตกสมบูรณ์มาก มีไม้ตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ เนื่องจากพันธุ์ไม้บริเวณน้ำตกมีไม้หวายจำนวนมาก จึงเรียกน้ำตกป่าหวาย เป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำอุ้มเปี่ยม อยู่ในท้องที่หมู่ 3 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ปัจจุบันทางอำเภอพบพระได้พัฒนาทางเข้าชมน้ำตกป่าหวายจากถนนหลวงหมายเลข 1090 ตรงกิโลเมตรที่ 40 เข้าถึงหมู่บ้านป่าหวายเป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร และจากหมู่บ้านป่าหวายถึงน้ำตกป่าหวาย อีก 3 กิโลเมตร นับว่าเป็น น้ำตกที่สวยงาม และสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดีอีกแห่งหนึ่งด้วย มีน้ำตกที่สวยงามและสภาพป่าที่สมบูรณ์

น้ำตกห้วยตะปูเคาะ เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง อยู่ทางทิศเหนือของป่าแม่สอด ห่างจากถนนหลวงหมายเลข 105 ตรงกิโลเมตรที่ 33 ประมาณ 1 ิกิโลเมตร เกิดจากลำห้วยตะปูเคาะ ที่มีต้นน้ำอยู่บริเวณดอยบุญตา พื้นที่นิคมชาวเขาดอยมูเซอร์ น้ำตกหลายชั้นแตกต่างกันไป มีน้ำไหลตลอดปี แต่สวยงามมากในฤดูฝน สภาพบางช่วงยังอุดมสมบูรณ์อยู่ มีไม้ใหญ่ขึ้นอยู่จำนวนมาก เป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยแม่ละเมาะแห่งหนึ่ง และบางส่วนถูกแผ้วถางใช้เป็นที่ทำการเกษตร อยู่ในท้องที่หมู่ 5 ตำบลแม่ละเมาะ อำเภอแม่สอด ปัจจุบันไม่เป็นที่รู้จ้กแต่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เพราะอยู่ไม่ห่างจากถนนมากนัก ใกล้จุดชมวิวถนนหลวงสาย 105 ตรงกิโลเมตรที่ 33 และร้านค้าชาวเขาดอยมูเซอร์ การเดินเที่ยวชมสะดวกมาก เนื่องจากมีทางเดินชาวเขาเผ่ามูเซอร์ ที่ใช้ในการเดินเข้าป่าเพื่อไปหาของป่า ควรอนุรักษ์ไว้ในรูปแบบของอุทยานแห่งชาติอย่างเร่งด่วน มิฉะนั้นสภาพป่าจะถูกทำลายธรรมชาติและแหล่งต้นน้ำจะไม่มี

จุดชมวิว บนถนนหลวงสาย 1090 ช่วงกิโลเมตรที่ 50 ซึ่งเป็นจุดที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,018 เมตร ในฤดูหนาวจะสามารถมองเห็น ทะเลหมอก ตามหุบเขา และสามารถมองเห็น ทิวทัศน์ในพื้นที่โครงการจัดที่ทำกินเฉพาะพื้นที่ เขตอำเภอพบพระได้อย่างสุดลูกหูลูกตา มีอกาศเย็นสบาย อันเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ที่สำรวจ
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน วางตัวไปตามแนวเหนือใต้ มีพื้นที่ราบเล็กน้อยตามเขตลำน้ำ ยอดเขาสูงเด่นในพื้นที่ มีดอยป่าตาล ดอยเด่นกระทิง ดอยหลวง ดอยหมากหมื่น เขาลมพักเย็น เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัย มี ยอดเขาที่สูงที่สุด อยู่ทางทิศใต้สูง 1,765 เมตร จากระดับน้ำทะเล พื้นที่ตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุกตลอดปี จึงเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ต้นกำเนิดของห้วยแม่ละเมาะ ห้วยอุ้มเปี้ยม ที่มีทิศการไหลของน้ำจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ มีลำห้วยหลายสายที่มีต้นกำเนิดจากพื้นที่นี้ ไหลสู่พื้นที่เกษตรกรรมของอำเภอแม่สอด อำเภอนบพระ เช่น ห้วยแม่สอด ห้วยแม่ดาว ห้วยผักกูด ฯลฯ
 

สภาพภูมิอากาศ :-
สภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ

ฤดูฝน :- เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม มีฝนตกชุกและสม่ำเสมอตลอดฤดูกาล ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1,500-2,000 มิลลิเมตร/ปี
ฤดูหนาว :- เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ ไม่หนาวมากนัก มีอุณหภูมิต่ำสุด ~ 6 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อน :- เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม ในช่วงฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด เพราะเป็นที่สูงมีลมพัด
 

พรรณไม้ :-
สภาพทั่วไปยังคงสมบูรณ์ ส่วนมากเป็นป่าเบญจพรรณ และป่าบางส่วนป็นป่าสนเขา

พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ สัก ยาง ประดู่ สนเขา มะม่วงป่า เต็งรัง เหียง ตะเคียนหนู ตะเคียนทอง มะค่าโมง มะค่าแต้ แดง ยมหอม ยมหิน ฯลฯ
ไม้พื้นล่าง ได้แก่ เฟิร์น บอนป่า กระเจียวป่า เป็นต้น
 

สัตว์ป่า :-
จากการสำรวจพบว่ามีหลายชนิด เช่น กระทิง กวาง เก้ง หมี นกชนิดต่างๆ เสือ หมูป่า ไก่ป่า ไก่ฟ้า งูชนิดต่างๆ เม่น อีเห็น ชะนี ลิง กระจง หมาป่า ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ทางใต้ติดกับอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และสหภาพพม่า
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ได้จัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปพักแรมค้างคืน
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
งานบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-5734, 0-2579-7223 ต่อ 724 หรือ 725

หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ หมู่ 6 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์ 0 5550 0906

หรือที่เว็บไวต์ http://www.forest.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
เดินทางโดยรถ บขส. จากกรุงเทพฯ - แม่สอด โดยอาศัยเส้นทางเดินหมายเลข 105 ทางตอนเหนือของทางหลวงหมายเลข 1090 ทางทิศตะวันตก และทิศใต้ ก็สามารถผ่านสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม