กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ตาก "ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม"
 ต า ก
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ต า ก สิ น ม ห า ร า ช : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -
- - - - > แลกเปลี่ยนประสบการณ์ < - - - -

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอแม่สอด อำเภอเมือง จังหวัดตาก สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงชันอุดมสมบูรณ์ดี และมีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ ทั้งมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติคือ สะพานหิน ซึ่งเชื่อกันว่าครั้งหนึ่งเคยมีการยกทัพผ่านทางสะพานหินธรรมชาติแห่งนี้ และ ต้นกระบากที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศไทย ตลอดจนจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามต่างๆ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 149 ตารางกิโลเมตร หรือ 93,125 ไร่

ดอกลำโพง ภาพโดย Sompho
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
สืบเนื่องจาก นายสวาท ณ น่าน ช่างอันดับ 2 สถานีโทรคมนาคม จังหวัดตาก มีหนังสือ ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ว่าได้รับการบอกเล่าจากชาวเขาเผ่ามูเซอ บนยอดดอยมูเซอ เขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่ามี สะพานหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บริเวณโดยรอบเป็นป่าดงดิบ และมีต้นไม้ขนาดใหญ่สิบคนโอบต้นหนึ่ง ซึ่งมีนายสวาท ณ น่าน ได้ไปดูแลเป็นสิ่งที่สวยงามตามธรรมชาติควรอนุรักษ์ไว้ และได้มีหนังสือ ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2520 อีกฉบับหนึ่งว่า ได้พบน้ำตกที่สวยงาม 2 แห่งคือ น้ำตกห้วยหอบ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด และ น้ำตกแม่ย่าป้า อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีน้ำไหลตลอดทั้งปี บริเวณโดยรอบมีสัตว์ป่าชุกชุม กองอุทยานแห่งชาติจึงได้ให้นายสมยศ สุขุพิบูลย์ นักวิชาการป่าไม้ 4 ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลานสาง ออกไปตรวจสอบ พบว่าสภาพพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ มีทิวทัศน์สวยงาม และสัตว์ป่าชุกชุม มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามได้แก่ ต้นกระบากใหญ่ น้ำตกแม่ย่าป้า และสะพานหิน เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติได้ ตามหนังสือรายงาน การสำรวจที่ กส 0808 (ลส) / 142 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2519 กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้มีคำสั่งที่ 285/2525 ให้นายสมยศ สุขะพิบูลย์ นักวิชาการป่าไม้ 5 ไปดำเนินการสำรวจเพื่อกำหนดพื้นที่ป่าห้วยแม่ละเมาะ - ห้วยยะอุ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ - ห้วยตากฝั่งขวา และป่าสงวนแห่งชาติแม่ละเมาะ นอกจากจะมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังมีเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ด้วยกล่าวคือ ในสมัยโบราณเคยเป็นเส้นทางการเดินทัพของขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด ที่ยกทัพมาตีเมืองตาก และเป็นเส้นทางเดินทัพพม่าในปี พ.ศ. 2505 พระเจ้าอลองพญากษัตริย์พม่า คราวยกทัพกลับจากการล้อมกรุงศรีอยุธยา ขณะเสด็จกลับระหว่างทางทรงประชวรและสิ้นพระชนม์ในป่าแห่งนี้

กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2523 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2523 เห็นสมควรออกพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยใช้ชื่อว่า อุทยานแห่งชาติต้นกระบากใหญ่ ตามเอกลักษณ์สำคัญของสถานที่แห่งนี้ ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ละเมาะ และป่าแม่ท้อ ในท้องที่ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด และตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 210 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2524 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 40 ของประเทศ

ต่อมากองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเป็นสิริมงคลแก่อุทยานแห่งชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นการรำลึกถึงสถานที่อันมีค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย ได้แก่ จังหวัดตาก จึงเห็นสมควรเปลี่ยนชื่อ อุทยานแห่งชาติต้นกระบากใหญ่ เป็น อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จึงเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2528 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2528 เห็นชอบตามที่กรมป่าไม้ได้เสนอ กรมป่าไม้จึงได้ดำเนินการขอพระราชทานพระนามพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นชื่ออุทยานแห่งชาติ และได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ที่ รล.0003/11912 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2529 ให้ใช้ชื่อว่า อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-
ต้นกระบากใหญ่ มีขนาดโตวัดได้โดยรอบ 16.10 เมตร และสูงประมาณ 50 เมตร เป็นต้นกระบากที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากที่ทำการอุทยานฯ ถึงจุดนี้ประมาณ 4 กิโลเมตร

สะพานหิน มีลักษณะเป็นแท่งหินขนาดใหญ่ เชื่อมติดกับหน้าผาสองแห่งเข้าด้วยกัน มีความกว้างและความสูง 25 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร เบื้องล่างมีลำธารไหลผ่านตลอดปี สภาพป่าโดยรอบเขียวชะอุ่ม ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง สะพานหินธรรมชาติอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 10 กิโลเมตร

น้ำตกแม่ย่าป้า เป็นน้ำตกขนาดกลาง ที่เกิดจากลำห้วยแม่ย่าป้า มีน้ำไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นตามร่องห้วยมี 9 ชั้น แล้วไหลลงสู่ลำห้วยแล้วแม่ท้อ บริเวณฝั่งของธารน้ำตกเป็นป่าร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจยิ่งนัก
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชัน มีภูเขาสลับซับซ้อน ตลอดเนื้อที่มีที่ราบอยู่เพียงเล็กน้อย จุดเด่นที่น่าสนใจโดยทั่วไปอยู่บริเวณทิวเขาถนนธงชัยในตอนสันปันน้ำ แบ่งเขตอำเภอเมืองตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่วนที่สูงที่สุดอยู่ในตอนกลางของพื้นที่มีความสูงประมาณ 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง แล้วลาดต่ำลงไปทั้งสองข้าง ลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและเป็นดินเหนียวปนลูกรัง
 

สภาพภูมิอากาศ :-
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิประมาณ 22 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ส่วนในฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิประมาณ 6 องศาเซลเซียส
 

พรรณไม้ :-
ชนิดป่าและพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ประกอบด้วยชนิดป่าได้แก่

ป่าดงดิบ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณต้นกระบากใหญ่ สะพานหินธรรมชาติ
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้กระบาก ไม้หวด ไม้มะไฟ ไม้ยมหอม เป็นต้น

ป่าสนเขา ป่าชนิดนี้มักอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตรขึ้นไป

ป่าดิบเขาขึ้นอยู่ตามเทือกเขาสูงใกล้สันปันน้ำ
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ก่อ ไม้เส้า ไม้เนื้ออ่อน เป็นต้น

ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณมีอยู่ทั่วๆ ไป
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง ตะแบก ประดู่ มะค่าโมง ยมหิน เปล้า เก็ดแดง มะเกลือ และไม้ไผ่ต่างๆ
 

สัตว์ป่า :-
สำหรับสัตว์ป่าในบริเวณนี้ประกอบด้วย เลียงผา เก้ง กวาง เสือไฟ หมูป่า ลิง หมี ค่าง กระต่าย กระรอก นกเอี้ยง ไก่ป่า เป็นต้น
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ได้จัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปพักแรมค้างคืน และมีบริการบ้านพัก ดังนี้
 
@ ชื่อบ้านพัก ห้องพัก/ห้องน้ำ จำนวนคน บาท/คืน/หลัง สิ่งอำนวยความสะดวก
1 บ้านอโนทัย 4/2 10 2,000 มีเครื่องนอน
2 บ้านทิวสน 1 2/2 6 1,200 มีเตียง 1 เตียง, เครื่องนอน
3 บ้านทิวสน 2 2/2 6 1,200 มีเครื่องนอน
4 บ้านเรือนแถวพิงดอย 1,2,3,4 4/4 5 คน/ห้อง 1,000 บาท/ห้อง มีเตียง 3 ที่, เครื่องนอน
5 บ้านพิงดาว 2/1 8 1,200 มีเครื่องนอน
6 ค่ายพักเยาวชน 1 1/4 20 1,000 มีเครื่องนอน
7 ค่ายพักเยาวชน 2 1/4 20 1,000 มีเครื่องนอน

หมายเหตุ :-
หากปรากฏว่ามีผู้เข้าพักแรมเกินจำนวนที่กำหนด ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่พักสำหรับจำนวนที่เกินอีก ในอัตราคนละ 100 บาท/คน/คืน สำหรับที่พักลำดับที่ 1-5 และอัตราคนละ 50 บาท/คน/คืน สำหรับที่พักลำดับที่ 6-7 โดยไม่มีเครื่องนอนหรือของใช้อื่นๆ เพิ่มอีก

@ ประเภทกิจกรรม จำนวนคน บาท/วัน หมายเหตุ
1 ห้องประชุม 50 1,000/วัน มีเครื่องเสียง, ทีวี, วีดีโอ, เครื่องฉายสไลด์, ไมโครโฟน
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
งานบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-5734, 0-2579-7223 ต่อ 724 หรือ 725

หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตู้ ปณ. 10 อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ 0-5551-1429


หรือที่เว็บไวต์ http://www.forest.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
จากจังหวัดตากเดินทางโดยรถยนต์ ไปตามถนนสายตาก - แม่สอด เป็นระยะทาง 33 กิโลเมตร จนถึงปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ให้ เลี้ยวขวา แล้วเดินทางต่อไปอีก 1.5 กิโลเมตร จึงจะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช รถยนต์สามารถเดินทางได้สะดวกทุกฤดูกาล
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม