ตรัง


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ตรัง เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างเลิศรส ถิ่นกำเนิดยางพารา
เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


หาดปากเมง ภาพโดย www.mojigirl.com
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดตรัง : : :
ข้อมูลทั่วไป :

ตรัง เป็นภาษามลายู แปลว่า "รุ่งอรุณ" ก่อนจะเป็นเมืองตรังมีการย้ายมาหลายครั้ง เช่น อยู่ที่ริมน้ำด้านเหนือเขาปินะชื่อว่า "กรุงธานี" อยู่ที่คลองลำภูราชื่อว่า "ตรังคะปุระ" อยู่ที่บ้านอู่ตะเภาชื่อว่า "ตรังนกแขก" ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นย้ายมาที่ ควนธานี ในรัชกาลที่ 3 ย้ายไปตั้งที่ อ.กันตัง กระทั่งสุดท้ายในรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดย้ายมาตั้งที่ ต.ทับเที่ยง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อ.เมือง และที่ตั้งของจังหวัดในปัจจุบัน
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
หมูย่าง, กาแฟเขาช่อง, เสื่อปาหนัน, ผ้าทอนาหมื่นศรี
ขนมเค้ก, มีดพร้านาป้อ, กรงนกเขา และเสื่อคล้า
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 862 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปสะพาน กระโจมไฟ และลูกคลื่น
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" ศรีตรัง " Jacaranda Fillcifolia D.don.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 4,618 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดสตูลและช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดกระบี่ และมหาสมุทรอินเดีย

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอห้วยยอด
  3. อำเภอกันตัง
  4. อำเภอปะเหลียน
  5. อำเภอสิเกา
  6. อำเภอย่านตาขาว
  7. อำเภอวังวิเศษ
  8. อำเภอนาโย
  9. อำเภอรัษฎา
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 กิ่งอำเภอ คือ
  1. กิ่งอำเภอหาดสำราญ
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 075 )
ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 2 346-515-6
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

  
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม