หาดปากเมง ตรัง

Anantara Si Kao Resort & Spa ( หาดฉางหลาง )

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ตรัง
 ต รั ง
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ห า ด ป า ก เ ม ง : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

หาดปากเมง
อยู่ที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

หาดปากเมง ภาพโดย www.mojigirl.com
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" หาดปากเมง " หาดทรายชายทะเลแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกของเมืองตรัง อยู่ห่างจากตัวเมือง 40 กิโลเมตร ภาพแรกที่ดึงดูดสายตาผู้มาเยือนได้แก่ โขดเขาใหญ่กลางน้ำรูปร่างคล้ายคนนอนหงาย ทอดตัวยาวไปทางด้านเหนือ นั่นคือ เขาเมง หรือเกาะเมง สัญลักษณ์ประจำหาดนี้
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- แผนที่การเดินทางไปยังหาดปากเมง
- อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจาก http://www.mojigirl.com

ภาพถ่ายจากหาดปากเมง :-
หาดปากเมง หาดปากเมง หาดปากเมง หาดปากเมง
 

สถานที่พักแรม :-
ปากเมงรีสอร์ท รีสอร์ทติดชายทะเล มีบริการห้องพักที่สะดวกสบาย ร่มรื่น มีที่จอดรถกว้างขวาง มีบริการนำเที่ยวท่องทะเล พาดำน้ำดูปะการัง ท่องทะเลตรัง เกาะมุก เกาะเชือก เกาะกระดาน เกาะม้า ถ้ำมรกต
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตู้ ปณ.9 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
โทรศัพท์ 075-210099

 
 

การเดินทาง :-

แผนที่การเดินทางไปยังหาดปากเมง

ทางรถยนต์ :-
ขอเริ่มจากตัวเมืองจังหวัดตรัง...การเดินทางไปยังตัวเมืองจังหวัดตรังคลิกที่นี่

เดินทางตามเส้นทางตรัง - สิเกา - ปากเมง ระยะทาง 40 กิโลเมตร
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม