ตราด


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ตราด เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงล้ำค่า ระกำแสนหวาน
หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ต า ร า ง เ รื อ โ ด ย ส า ร
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

งอบบ้านน้ำเชี่ยว ภาพโดย ร้านเจ้สาว
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดตราด : : :
ข้อมูลทั่วไป :
ตราด เพี้ยนมาจากคำว่า "กราด" ซึ่งเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่นำมาทำไม้กวาด และรอบเมืองตราดในสมัยก่อนนั้นก็มีต้น "กราด" ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ในกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช "ตราด" มีชื่อในสมัยนั้นว่า "บ้านบางพระ" ตราดเป็นจังหวัดชายแดนสุดของไทยทางด้านฝั่งตะวันออก
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ได้แก่ ปลา, กุ้ง, ปลาหมึก
ผลไม้ ได้แก่ ระกำหวาน
หัตถกรรมพื้นบ้าน ได้แก่ งอบน้ำเชี่ยว
สุนัขพันธ์หลังอาน
พลอยแดง "ทับทิมสยาม"
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 315 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปเรือใบกับโป๊ะชาวประมงในท้องทะเล
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" หูกวาง " Teminalia Catappa Linn.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดจันทบุรี และประเทศกัมพูชา
ทิศใต้               : ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดจันทบุรี

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอเขาสมิง
  3. อำเภอแหลมงอบ
  4. อำเภอคลองใหญ่
  5. อำเภอบ่อไร่
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 กิ่งอำเภอ คือ
  1. กิ่งอำเภอเกาะกูด
  2. กิ่งอำเภอเกาะช้าง
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 039 )
ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 5 597-259-60
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

ตารางเรือโดยสาร
จากแหลมงอบไปแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะช้างและเกาะต่างๆ ในน่านน้ำจังหวัดตราด
 
  สถานที่ เวลาเรือออก เวลาเรือกลับ ใช้เวลาเดินทาง
  ธารมะยม, อ่าวสลักคอก 07.00 น. และ 13.00 น. 06.00 น. และ 07.00 น. 45 นาที
  อ่าวสลักเพชร 13.00 น. 07.00 น. 2 ชั่วโมง 30 นาที
  คลองสน 13.00 น. 07.00 น. 1 ชั่วโมง
  หาดทรายขาว, คลองพร้าว, ไก่แบ้ 09.00 น. และ 12.00 น. และ 15.00 น. 07.00 น. และ 11.00 น. 1 ชั่วโมงครึ่งถึง 2 ชั่วโมง
  หาดบางเบ้า 15.00 น. 07.00 น. 3 ชั่วโมง
  อ่าวสับปะรด 08.00 น. และ 09.00 น. และ 13.00 น. 07.00 น. และ 12.00 น. 45 นาที
  หาดทรายยาว 13.00 น. 17.00 น. 2 ชั่วโมง
  เกาะหวาย 15.00 น. 07.00 น. 2 ชั่วโมง 30 นาที
  เกาะขาม 15.00 น. 07.00 น 3 ชั่วโมง
  เกาะหมาก 15.00 น. 07.00 น 3 ชั่วโมง 30 นาที
  กลับด้านบน 
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม