อุบลราชธานี

ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท แอนด์ สปา


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
อุบลราชธานี เมืองแห่งดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน
ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -


แห่เทียนพรรษา ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดอุบลราชธานี : : :
ข้อมูลทั่วไป :
อุบลราชธานี แถบนี้มีชนชาติข่า ส่วย อพยพมาจากกรุงศรีสัตนาคนหุต เข้ามาอาศัยอยู่ตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงคิดจะรวบรวมผู้คนอพยพที่มาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินอยู่ ณ บริเวณห้วยแจระแม อันเป็นที่ราบริมแม่น้ำมูล ต่อมาภายหลังมีความชอบจากการนำกำลังเข้าช่วยกองทัพไทยตีเมืองนครจำปาศักดิ์ จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านแจระแมเป็น "เมืองอุบลราชธานี" และแต่งตั้งให้ท้าวคำผงเป็นพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ เป็นเจ้าเมือง ภายหลังได้ย้ายมาตั้งใหม่ที่ "ดงอู่ผึ้ง" อันเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผ้าฝ้ายทอมือ, หมอนขิต, ผ้าขาวม้า, ผ้าไหม, เครื่องทองเหลือง, เครื่องจักสาน
ประเภทอาหาร ได้แก่ หมูยอ, หมูกุนเชียง, ไส้กรอกอีสาน และเค็มหมากนัด
อาหารขึ้นชื่อ คือเนื้อปลาสวายหรือปลาเทโพ หั่นเป็นชิ้นยาวๆ ดองในน้ำเกลือ
และสับปะรดที่ซอยเป็นชิ้นเล็กๆ บรรจุในขวด นำมาปรุงอาหารเช่น อาหารประเภทหลน
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 580 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปดอกบัวเหนือผิวน้ำ
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" ยางนา " Dipterocorpus Alatus Roxb.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 15,517 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้               : ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ตามแนวเทือกเขาบรรทัด
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดยโสธร

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอวารินชำราบ
 3. อำเภอเดชอุดม
 4. อำเภอพิบูลมังสาหาร
 5. อำเภอตระการพืชผล
 6. อำเภอเขมราฐ
 7. อำเภอน้ำยืน
 8. อำเภอเขื่องใน
 9. อำเภอบุณฑริก
 10. อำเภอโขงเจียม
 11. อำเภอกุดข้าวปุ้น
 12. อำเภอโพธิ์ไทร
 13. อำเภอตาลสุม
 14. อำเภอสิรินธร
 15. อำเภอสำโรง
 16. อำเภอนาจะหลวย
 17. อำเภอม่วงสามสิบ
 18. อำเภอศรีเมืองใหม่
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอดอนมดแดง
 2. กิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม
 3. กิ่งอำเภอนาเยีย
 4. กิ่งอำเภอนาตาล
 5. กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก๊ก
 6. กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 045 )
ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 243-770
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม