อุดรธานี


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
อุดรธานี น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิต แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอม อุดรซันไชน์
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดอุดรธานี : : :
ข้อมูลทั่วไป :

อุดรธานี เดิมชื่อ "บ้านหมากแข้ง" (ต้นมะเขือพวง) สืบเนื่องมาจากฝรั่งเศสสั่งให้หนองคายเป็นเขตปลอดทหาร ฝ่ายไทยจึงตั้งกองทัพทหารไว้ที่บ้านหมากแข้ง เพราะอยู่ห่างจากแม่น้ำโขงเพียง 45 กิโลเมตร ต่อมาบ้านหมากแข้งมีความเจริญอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2450 ทางราชการจึงตั้งเป็นเมืองขึ้นมาใหม่ ให้ชื่อว่า "อุดรธานี"

อุดรธานี ตั้วอยู่บริเวณภาคอีสานตอนบน เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญ มีเทือกเขาภูพานผ่านทางตอนใต้ของพื้นที่ และมีแม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำสงคราม
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผ้าทอมือ ได้แก่ ผ้าฝ้าย, ผ้าหมี่ขิต, ผ้ามัดหมี่, ผ้าลายขิต
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
กุนเชียง, หมูยอ, หมูหยอง, แหนม และมะพร้าวแก้ว
อาหารขึ้นชื่อ ได้แก่ ไข่กระทะ, แหนมเนือง และอาหารเวียดนาม
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 562 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปท้าวเวสสุวรรณประทับยืนถือกระบอง
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" รัง " Shorea Siamensis Miq.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 15,589 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดหนองบัวลำภู

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอหนองวัวซอ
 3. อำเภอหนองหาน
 4. อำเภอบ้านผือ
 5. อำเภอบ้านตุง
 6. อำเภอกุมภวาปี
 7. อำเภอโนนสะอาด
 8. อำเภอกุดจับ
 9. อำเภอวังสามหมอ
 10. อำเภอสร้างคอม
 11. อำเภอทุ่งฝน
 12. อำเภอไชยวาน
 13. อำเภอหนองแสง
 14. อำเภอเพ็ญ
 15. อำเภอน้ำโสม
 16. อำเภอศรีธาตุ
 17. อำเภอนายูง
 18. อำเภอพิบูลย์รักษ์
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 042 )
ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 5 325-406-7
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม