อุตรดิตถ์


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ แหล่งเหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง
เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


น้ำตกภูสอยดาว ภาพโดย คุณโอ
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดอุตรดิตถ์ : : :
ข้อมูลทั่วไป :
อุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์ ตำนานเมืองลับแลที่มีแม่ม่ายและสาวสวย เมืองแห่งลางสาดหวานหอม และบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ขุนศึกคู่บารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อุตรดิตถ์เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาแต่อดีตกาล

การค้นพบกลองมโหระทึกทำด้วยทองสัมฤทธิ์ที่ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง เมื่อ พ.ศ. 2470 ทำให้เราทราบว่าอุตรดิตถ์เป็นดินแดนที่มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยอยู่ก่อน พ.ศ. 1000 เพราะโบราณที่ค้นพบเป็นโลหะที่ใช้กันอยู่ในยุคสัมฤทธิ์ หรือยุคโลหะตอนต้นอันเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผ้าซิ่นตีนจก ไม้กวาดตองกง ลูกตาวเชื่อม กล้วยกวน
ขนมเทียนเสวย ไส้เมี่ยง หน่อไม้กระป๋อง
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 491 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปพระแท่นศิลาอาสน์
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" สัก " Tectona Grandis Linn.F.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 7,838.592 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอตรอน
  3. อำเภอพิชัย
  4. อำเภอลับแล
  5. อำเภอน้ำปาด
  6. อำเภอท่าปลา
  7. อำเภอบ้านโคก
  8. อำเภอฟากท่า
  9. อำเภอทองแสนขัน
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 055 )
ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 3 252-742-3
ที่ว่าการอำเภอเมือง 411-037, 413-758
เทศบาลเมือง 411-212
ที่ทำการไปรษณีย์ 411-053, 411-929
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 411-064, 411-176
ศาลากลางจังหวัด 411-209, 411-977
สถานีขนส่ง 411-059
สถานีตำรวจอำเภอเมือง 411-987
สถานีรถไฟ 411-023
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม