กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ แหล่งเหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง
เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
 อุ ต ร ดิ ต ถ์
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ค ล อ ง ต ร อ น : : :
- - - - > แลกเปลี่ยนประสบการณ์ < - - - -

อุทยานแห่งชาติคลองตรอน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ตำบลผักขวา อำเภอทองแสงขัน ตำบลย้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ นอกจากจะเป็นคลองขนาดใหญ่ยังมีลำห้วยต่างๆ เกิดขึ้น มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สำคัญและสวยงาม คือ น้ำตกห้วยเนียม น้ำตกกมอนแก้ว ถ้ำจันทร์ ถ้ำเจดีย์ ถ้ำเสือดาว ถ้ำผาตั้ง เขาภูเมี่ยง และหน้าผาที่สวยงาม เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป สะดวกสบายในการไปพักผ่อนหย่อนใจ มีเนื้อที่ประมาณ 445 ตารางกิโลเมตร หรือ 278,125 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
ตามคำสั่งกรมป่าไม้ เลขที่ 1627/2532 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ให้ นายไพโรจน์ ดาราเพ็ญ เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 กองอุทยานแห่งชาติ ไปทำการสำรวจหาข้อมูลบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ท้องที่อำเภอเมือง อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการสำรวจตามหนังสือ ที่ กษ 0713(พช)/36 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ปรากฎว่าพื้นที่ดังกล่าว ประกอบไปด้วยป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์และน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกห้วยโปร่ง น้ำตกห้วยคอม และน้ำตกห้วยเนียม พร้อมทั้งยอดภูเขาคว่ำเรือ และภูเขาหงายเรือ และมีคลองที่ชื่อว่า " คลองตรอน " เป็นคลองซึ่งลำห้วยต่างๆ ไหลมารวมกันที่คลองนี้และไหลลงสู่แม่น้ำน่าน อีกทั้งยังเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนและหน่วยงานใกล้เคียงโดยทั่วไป จึงขออนุมัติตั้งชื่ออุทยานแห่งชาติว่า " อุทยานแห่งชาติคลองตรอน "

ในคราวประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2537 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติและได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป

 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

น้ำตกคลองตรอน ซึ่งเกิดจากห้วยคลองตรอน มีน้ำตก 2 แห่ง คือ

... แห่งที่ 1 เป็นน้ำตก 4 ชั้น สูงประมาณ 20 เมตร

... แห่งที่ 2 ห่างจากแห่งแรก 1,500 เมตร สูงประมาณ 30 เมตร

... การเดินทางต้องเดินเท้า ไม่มีทางรถยนต์เข้าถึง


น้ำตกห้วยทราย เป็นน้ำตกชั้นเดียว เกิดจากห้วยทราย หรือห้วยคว่ำเรือ มีความสูงประมาณ 35 เมตร อยู่ที่หมู่บ้านบางขามป้อม ไม่มีทางรถยนต์เข้าถึง

น้ำตกภูเมี่ยง เกิดจากห้วยเมี่ยง อยู่ระหว่างหมู่บ้านบางขามป้อม กับหมู่บ้านห้วยคอม ห่างจากหมู่บ้าน ประมาณ 8 กิโลเมตร มีน้ำตก 11 ชั้น แต่ละชั้นสูงประมาณ 30 - 45 เมตร น้ำไม่ไหลตลอดปี ไม่มีทางรถยนต์เข้าถึง

น้ำตกห้วยคอม อยู่บริเวณตอนกลางของห้วยคอม บ้านห้วยคอม ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด ประกอบด้วยน้ำตก 3 แห่ง

... แห่งที่ 1 เป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 15 เมตร

... แห่งที่ 2 ห่างจากแห่งแรก 200 เมตร เป็นน้ำตก 2 ชั้น สูงประมาณ 15 เมตร

... แห่งที่ 3 ห่างจากแห่งที่ 2 ประมาณ 30 เมตร เป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 20 เมตร

... การเดินทางต้องเดินเท้า ห่างจากหมู่บ้านห้วยคอม ประมาณ 5 กิโลเมตร ไม่มีทางรถยนต์เข้าถึง


น้ำตกห้วยเนียม เกิดจากห้วยสาบ ( ชาวบ้านเรียกว่าห้วยเนียม ) อยู่ตอนกลางของห้วย เป็นน้ำตก 3 ชั้น สูงประมาณ 5 เมตร การเดินทางต้องเดินเท้า จากหมู่บ้านห้วยเนียม ประมาณ 3 กิโลเมตร ไม่มีทางรถยนต์เข้าถึง

ผาภูเมี่ยง เป็นผาสูง สวยงาม มีจุดเด่นเฉพาะตัว เป็นหน้าผาขนาดใหญ่ เมื่ออยู่บนหน้าผาแล้วสามารถมองเห็น ทิวทัศน์ ได้ทั่วบริเวณหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน อยู่ระหว่างหมู่บ้านต้นขนุนกับบ้านบางขามป้อม ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร การเดินทางต้องเดินเท้า ไม่มีรถยนต์เข้าถึง

ถ้ำจันทร์ เป็นถ้ำขนาดกลาง อยู่ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติคลองตรอนฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลผักขวา อำเภอทองแสงขัน มีความลึกจากปากถ้ำประมาณ 200 เมตร กว้างประมาณ 15 เมตร การเดินทางรถยนต์สามารถเข้าถึงได้

ถ้ำวัวแดงและถ้ำเสือดาว เป็นถ้ำขนาดเล็ก ปากถ้ำแคบ ภายในเป็นโพลงเข้าไปในถ้ำแล้วเป็นทางแยกหลายทาง ห่างจากถ้ำจันทร์ ประมาณ 200 เมตร

เขาเจดีย์ เป็นภูเขาหิน มีรูปร่างคล้ายเจดีย์ อยู่ห่างจากบริเวณถ้ำจันทร์ ประมาณ 500 เมตร มีจุดเด่นเฉพาะตัว มองดูสวยงาม
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
เป็นเทือกเขาสูงต่ำ มีแนวเทือกเขาที่สำคัญ คือ เขาภูเมี่ยง เขาคว่ำเรือ เขาหงายเรือ เขาสามเหลี่ยม เขาหยวก เขาถนน เขาแดด เขาไม้ผา เขาตักบอน เขาน้ำย้อย เขาผักขวง เขาจันทร์ ยอดเขาสูงสุด อยู่ด้านทิศตะวันออก คือ เขาภูเมี่ยง สูง 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง แหล่งกำเนิดลำห้วยที่สำคัญไหลจากแนวตะวันออกไปสู่แนวตะวันตกและไหลสู่แม่น้ำน่าน ได้แก่ ห้วยคลองม้ามืด เป็นต้น
 

สภาพภูมิอากาศ :-
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อน

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน อากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุดที่ 42.6 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน จะมีฝนตกชุกปานกลาง เป็นระยะสั้นๆ
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุดที่ 12.9 องศาเซลเซียส
 

พรรณไม้ :-
สภาพป่าไม้ทั่วไปเป็น ป่าดิบแล้ง ดิบเขา สนเขา ป่าเบญจพรรณ และ ป่าเต็งรัง

พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ กะบก ตะเคียนหิน กระบาก ยมหอม สมพง ยาง มะขามป้อม จำปีป่า ไม้สัก แดง ประดู่ ตะแบก ตะคร้อ ตีนนก สมอไทย เต็ง รัง เหียง พลวง ติ้ว แต้ว รวมถึงก่อชนิดต่างๆ
 

สัตว์ป่า :-
สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ เลียงผา หมี เก้ง กระจง เสือลายเมฆ เสือปลา อีเห็น กระต่ายป่า หมูป่า ลิง ลิงลม พังพอน กระรอก กระแต เม่น รวมถึงสัตว์เลื้อยคลาน และ นกชนิดต่างๆ
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติคลองตรอน ได้จัดสถานที่กางเต็นท์ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
งานบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-5734, 0-2579-7223 ต่อ 724 หรือ 725

หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติคลองตรอน หมู่ 3 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110


หรือที่เว็บไวต์ http://www.forest.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติคลองตรอน สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์
..... จากอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ถึงบ้านน้ำอ่าง อำเภอตรอน เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1047 ถึงอำเภอน้ำปาด ระยะทางจากจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงอำเภอน้ำปาด ระยะทาง 70 กิโลเมตร

..... อีกเส้นทางหนึ่งจากจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงอำเภอน้ำปาด ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1045 ระยะทาง 68 กิโลเมตร จากที่ทำการอำเภอน้ำปาด เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1212 ( ห้วยเดื่อ - บ้านเพลีย ) ถึงบ้านต้นขนุน หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด เข้าถึงที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางจากที่ทำการอำเภอน้ำปาด ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองตรอน ระยะทาง 23 กิโลเมตร
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติคลองตรอน :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม