กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ยะลา "ใต้สุดแดนสยาม เมืองงามชายแดน"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดยะลา : : :
ข้อมูลทั่วไป :

ยะลา ใต้สุดินแดนสยาม มีประวัติความเป็นมาและการผสมผสานทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชน 3 เชื้อชาติ คือ มุสลิม, ไทย, จีน แต่ก็สามารถดำรงเอกลักษณ์ของแต่ละเชื้อชาติไว้อย่างมั่นคงเด่นชัด ด้านสภาพชุมชน เป็นเมืองที่ยอมรับว่าเมืองยะลามีผังเมืองที่สวยงามเป็นหนึ่ง ทั้งนี้เป็นผลจากการเล็งเห็นการณ์ไกลของผู้ปกครองสมัยแรก เริ่มตั้งเมืองและได้สืบทอดถือปฏิบัติตามแนวผังเมืองเดิมตลอดถึงปัจจุบัน
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
กล้วยหิน, กรงนกเขา, ปลามังกร และผลิตภัณฑ์หินอ่อน
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 1,039 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปคนขุดดิน และเหมืองแร่ดีบุก
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" โสกเหลือง " (ศรียะลา) Balanocarpus Heimil King.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 4,532 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดปัตตานี
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดนราธิวาส และประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดสงขลา

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอบันนังสตา
  3. อำเภอเบตง
  4. อำเภอรามัน
  5. อำเภอยะหา
  6. อำเภอธารโต
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 กิ่งอำเภอ คือ
  1. กิ่งอำเภอกาปัง
  2. กิ่งอำเภอปีนัง
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 073 )
ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 3 612-126, 615-230
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม